Voice of the Ocean
Nyheter
Vill du ha stöd i
din forskning?
Med havet som uppdragsgivare
Gråsälen i Östersjön ökar med cirka 5% per år. Ändå är kunskapen om dess effekter på bestånden av kustfisk svag.
Återverkningar på ekosystemets funktion.
Kustfiskbestånden är redan nu små och hårt ansatta av fiske, habitatexploatering samt spigg- och skarvpredation. Ett ökat predationstryck från säl kan därför leda till att bestånden av arter som till exempel gädda, abborre och gös minskar.
Kunskap om sälens effekter på kustekosystemet är viktig för förvaltningen av gråsälar.
Vad äter sälen?
I dagsläget råder det brist på kunskap om sälens diet i skärgårdar, och en viktig del i projektet är därför att samla in mer data. Detta görs genom att samla in sälexkrementer från vilplatser i skärgården som sedan analyseras.
Genom att kombinera data på dietens sammansättning med sälförekomstdata kan man beräkna gråsälens uttag av kustfisk, och därmed påverkan på bestånden.
Dietdatan kommer sedan att kombineras med skattningar av gråsälsabundanser för att skatta uttag av olika arter av fisk och bedöma påverkan på bestånden.
En del av projektet kommer att fokusera specifikt på gråsälens effekter på gädda, mot bakgrund av att gäddbestånden i skärgården minskat kraftigt de senaste åren.

Stiftelsen Voice of the Ocean
Address: Rydboholmsgård, 184 94 Åkersberga

hello@voiceoftheocean.org

Ola Oskarsson
Projektledare Ocean Knowledge

ola.o@voiceoftheocean.org

Johan Candert
Projektledare

johan.candert@voiceoftheocean.org

Fanny Senke
Kommunikation & Projektledare

fanny.senke@voiceoftheocean.org

Niklas Nilsson
Projektledare Utbildning

niklas.nilsson@voiceoftheocean.org