Säldiet.

Vad äter sälen?

VOTO stödjer ett projekt för att öka kunskapen om vad sälar äter. I dagsläget råder det brist på kunskap om sälens diet i skärgårdar, och en viktig del i projektet är därför att samla in mer data. Detta görs genom att samla in sälexkrementer från olika platser i skärgården som sedan analyseras.

Gråsälen i Östersjön ökar med cirka 5% per år. Ändå är kunskapen om dess effekter på bestånden av fisk längs kusterna svag. Kunskap om sälens effekter på kustekosystemet är viktig för förvaltningen av gråsälar.

Genom att kombinera data från dietens sammansättning med sälförekomstdata kan man beräkna gråsälens uttag av kustfisk, och därmed påverkan på bestånden. Dietdatan kommer sedan att kombineras med skattningar av gråsälsabundanser för att skatta uttag av olika arter av fisk och bedöma påverkan på bestånden.

Kustfiskbestånden är redan nu små och hårt ansatta av fiske, habitatexploatering samt spigg- och skarvpredation. Ett ökat predationstryck från säl kan därför leda till att bestånden av arter som till exempel gädda, abborre och gös minskar. En del av projektet fokuserar specifikt på gråsälens effekter på gädda, mot bakgrund av att gäddbestånden i skärgården minskat kraftigt de senaste åren.